Yuppi

WAŻNE! Jakie masz prawa przy zerwaniu umowy!

Wraz z komunikatem ogłoszenia pandemii koronawirusa COVID-19, w naszym kraju wprowadzono stan zagrożenia epidemiologicznego. Na chwilę obecną w Polsce jest ponad 100 przypadków zakażonych. W związku z zagrożeniem zamknięto wszystkie placówki oświatowe, kulturalne, restauracje i centra handlowe. Zakazano także organizacji imprez i zgromadzeń powyżej 50 osób, a to w znacznym stopniu komplikuje organizację przyjęć, w tym ślubów i wesel. Należy się zastanowić co dalej robić i czy powinniśmy zrezygnować z wyczekiwanego ślubu. 

Co jeśli zechcemy zerwać umowę?


Sytuacja, z jaką musimy się wszyscy mierzyć, bez wątpienia ma znamiona siły wyższej. Siła wyższa to najczęściej zdarzenia związane z działaniem sił przyrody: powodzie, pożary o dużym rozmachu, trzęsienia ziemi czy EPIDEMIE. Należy pamiętać, że siła wyższa to zdarzenie nieprzewidywalne i niezależne od stron, które nastąpiło po dniu zawarcia umowy.

Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swojego zobowiązania, jednak musi udowodnić, że zachodzi związek przyczynowo skutkowy między zleceniem a siłą wyższą.

Uwaga! Niewykonanie umowy z przyczyn od nas niezależnych określonych siłą wyższą, nie oznacza, że umowa została zerwana lub wygasła! Zarówno usługodawca, jak i usługobiorca powinni samodzielnie ustalić, czy rozwiązują umowę, czy wykonanie zlecenia przesuwają na inny termin.

Co, jeśli decydujecie się na rozwiązanie umowy?

PRAWO DO ZALICZKI/ ZWROT ZALICZKI

Odnosząc się do zaliczki, jaką prawdopodobnie uiściliście w restauracji czy domu weselnym, potwierdzamy, że jest ona świadczeniem zwrotnym. Ważne jest jednak to, na jakim etapie przygotowań jest usługodawca. Jeśli wykaże on, że do momentu Twojej rezygnacji, poniósł określone koszty związane z umową, może zatrzymać określoną część zaliczki. Pamiętaj! Wydatki, jakie pokrywa zaliczka, muszą zostać dokładnie wykazane – w innym przypadku kiedy usługodawca nie będzie chciał oddać zaliczki, masz dużą szansę na wygranie sporu w sądzie.

PRAWO DO ZADATKU/ ZWROT ZADATKU

A co jeśli chodzi o zadatek? Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Zadatek jest formą odszkodowania. Niezależnie od kwoty poniesionych kosztów imprez, usługodawca ma prawo zastrzec w umowie, że w przypadku niewykonania zlecenia, przez jedną ze stron, druga może od umowy odstąpić i zachować wpłacony zadatek.

Co o zadatku mówi Kodek Cywilny?

W Kodeksie Cywilnym możemy przeczytać, że jeżeli umowa nie została wykonana, a zerwanie jej nastąpiło na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (na przykład przy epidemii), zadatek powinien być zwrócony usługodawcy.

Art. 394. Znaczenie zadatku
Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny


§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.


Usługobiorcy, którzy są zmuszeni do zwrotu zadatku, mogą domagać się zwrotu uzasadnionych wydatków, jakie poczynili (do dnia rozwiązania umowy) w związku z podpisaną umową.

Podsumowanie.

Uważamy, że warto w takiej sytuacji rozmawiać i załatwić sprawę polubownie. Dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie nowej umowy, w której uwzględnicie zmianę terminu lub zasad wykonania umowy. Innym rozwiązaniem jest zawarcie ugody i podzielenie się zadatkiem. Podczas zerwania umowy z przyczyny, jaką jest siła wyższa, powinniśmy pamiętać, że tracą na tym obie strony. Pamiętajcie, aby ustalenia ugody spisać w formie dokumentu porozumienia.

Sytuacja w Polsce w związku z koronawirusem zmienia się dynamicznie. Z naszych obserwacji wiemy, że wiele instytucji państwowych ogranicza swoje funkcjonowanie. Ci, którzy zdecydują się na ślub w wyznaczonym terminie, muszą liczyć się z faktem, że w niektórych Urzędach Stanu Cywilnego, podczas ceremonii zaślubin będą mogli być obecni tylko Młodzi, świadkowie i rodzice. Ponadto niektóre z kościołów odwołuje msze święte, co także może zrujnować Wasze plany

Zanim podejmiecie decyzję o nie przekładnaniu ślubu upewnijcie się, że wszystkie elementy tego ważnego wydarzenia, będą możliwe do osiągnięcia.

Szczerze wierzymy, że to co obecnie dzieje się na świecie,wszystko szybko wróci do normy, a cała branża ślubna odżyje i będzie mogła dawać Wam wiele Yuppi radości.

Przeczytaj także:
© Copyrights 2019 Yuppi  |  Polityka prywatności Agencja Interaktywna Sun Group