Yuppi

Regulamin

Regulamin serwisu YUPPI.com.pl
 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 4. Ogłoszenia
 5. Zasady odpowiedzialności
 6. Postępowanie reklamacyjne
 7. Postanowienia końcowe
 
 
 

1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Klaudia Michalska F.H.U. YUPPI na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczenia ogłoszeń w Serwisie YUPPI.com.pl oraz zasady kupna towarów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego działającego w ramach serwisu internetowego YUPPPI.com.pl
 2. Regulamin podzielony jest na trzy części:
 • I - Baza Usług
 • II - Sklep Internetowy
 • III - Blog
 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonowania Serwisu YUPPI.com.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
 1. Administrator - właściciel serwisu internetowego YUPPI.com.pl działający pod nazwą działalności gospodarczej: Klaudia Michalska F.H.U. YUPPI z siedzibą w Śmiłowie, Osiedle Słoneczne 3/9, poczta 64-810 Kaczory, NIP: 7642694775, REGON: 381581556
 2. Serwis Internetowy YUPPI.com.pl - internetowy serwis zawierający Bazę Usług, Sklep Internetowy oraz Blog, działający pod nazwą YUPPI.com.pl, prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępnych w domenie internetowej YUPPI.com.pl
 3. Baza Usług - baza ogłoszeń wystawionych przez Użytkownika, działająca w ramach serwisu internetowego YUPPI.com.pl
 4. Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny w ramach serwisu internetowego YUPPI.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia
 5. Blog - część serwisu internetowego YUPPI.com.pl zawierająca artykuły prasowe.
 6. Okno promocyjne/ Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie do Bazy Usług dotyczące oferowanych usług. Zamieszczenie ogłoszenia na warunkach określonych w Regulaminie
 7. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąc we własnym imieniu nabywać prawa i zasięgać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie.
 8. Konto – przydzielona domena Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik i Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.
 9. Pakiet – usługi stworzenia i publikacji Okna promocyjnego/Ogłoszenia nabywanych przez Użytkownika po dobrowolnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego w ramach Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl i zaakceptowaniu regulaminu.
 10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego działającego w ramach serwisu internetowego YUPPI.com.pl;
 11. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 14. Towar na zlecenie – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym tworzone na indywidualne zlecenie Klienta.
 15. Okno prezentacyjne – okno działające pod jedną domeną umożliwiające zapoznanie się z Towarem dostępnym w zakładce Sklepu Internetowego.
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów/ Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klaudią Michalską F.H.U YUPPI a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu oraz Bazy Usług;
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 20. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która bezpłatnie korzysta z treści zamieszczonych w ramach całego Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl
 21. Część I – informacje dotyczące korzystania z Bazy Usług
 22. Część II – informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego
 23. Część III – informacje dotyczące korzystania z Bloga
 

Regulamin Serwisu Internetowego YUPPI - część I – BAZA USŁUG

 

3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl - Baza Usług

 
 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie i dobrowolnie ustala jego treść poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na głównej stronie Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. Administrator ma prawo redagowania treści ogłoszenia pod względem stylistycznym.
 2. Użytkownik dobrowolnie wybiera Pakiet usług ujętych w Oknie promocyjnym,
 3. Zamieszczenie ogłoszenia ma na celu dotarcie do jak największej liczby Odbiorców Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl i tym samym zwiększenie popularności usług Użytkownika.
 4. Ogłoszenia zawarte w Bazie Usług są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie internetowej Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania danych osobowych) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej usługi określonej kategorią usługi. Ta sama usługa w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 6. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie Internetowym jest bezpłatna przy wyborze pakietu zielonego. W przypadku wyboru pakietów: Srebrnego lub Złotego, Użytkownik ma obowiązek wykupienia wybranego pakietu określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.
 7. Po zakończeniu aktywności opłaconego pakietu Ogłoszenie Użytkownika wygasa, do czasu kolejnej płatności lub deklaracji w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@yuppi.com.pl o zmianie konta płatnego na pakiet zielony.
 8. Użytkownik otrzyma od Administratora informację o zbliżającym się terminie zakończenia aktywności Ogłoszenia płatnego do 3 dni przed upływem terminu zakończenia aktywności.
 9. W przypadku Użytkownika korzystającego z Pakietu bezpłatnego Zielonego Okno promocyjne aktywne jest aż do zgłoszenia przez Użytkownika dezaktywacji Konta Użytkownika.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie w formie formularza zgłoszeniowego treści Ogłoszenia (w tym zdjęć) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 11. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Usługi i wybranej kategorii w jakiej Ogłoszenie będzie widnieć na stronie internetowej Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl. Treść powinna opisywać dokładnie Usługę, nie może wprowadzać ona w błąd innych Użytkowników i Odwiedzających, w szczególności co do właściwości Usługi, takich jak: ceny, dane kontaktowe, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem Internetowym YUPPI.com.pl
 12. Treść ogłoszenia przed publikacją weryfikuje Administrator.
 13. Administrator podejmuje działania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle z prawem do publikacji go w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami pracy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 14. Użytkownik zgłaszający się na emisję Ogłoszenia w Serwisie Internetowym YUPPI.com.pl, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 15. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.
 

4. Ogłoszenia

 
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika formularza co jednoznacznie przekłada się na założenie Konta Użytkownika.
 2. Po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl w zakładce “Dodaj usługę”, na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Administratora o rozpoczętej aktywacji Konta Użytkownika.
 3. Utworzenie konta poprzez wypełnienie formularza pierwszego Ogłoszenia pozwala Użytkowniku w panelu Użytkownika na dodawanie kolejnych Ogłoszeń.
 4. Stworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoczesne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl może jedynie osoba, która jest umocowania do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie Internetowym YUPPI.com.pl
 7. Niedozwolone jest użytkowanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@yuppi.com.pl
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dniu odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie e-maila na adres kontaktowy Administratora kontakt@yuppi.com.pl . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie w tym trybie, nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia a usługa została włączona przez Administratora.
 
Zamieszczenie i edycja Ogłoszeń Użytkownika
 
 1. Zamieszczenie Ogłoszeń w Serwisie Internetowym YUPPI.com.pl wymaga:
  • Wypełnienia formularza dostępnego w zakładce “Dodaj usługę” na stronie internetowej Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia i wypełnienia pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe
  • Po kliknięciu w zakładkę “Dodaj ogłoszenie” w przypadku Konta darmowego, Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do swojego Konta. W przypadku płatnego pakietu, Użytkownik automatycznie zostanie przekierowany do okna z danymi do dokonania płatności za wybrany pakiet.
  • Operator po otrzymaniu informacji na temat nowego Użytkownika i Konta jakie utworzył w przypadku Pakietu darmowego, niezwłocznie aktywuje Ogłoszenie, w przypadku Pakietu płatnego, aktywuje Ogłoszenie po zaksięgowaniu płatności na wyznaczonym do płatności koncie bankowym podanym w informacji o obowiązku płatności.
  • Administrator ma prawo do redagowania treści Ogłoszenia Użytkownik w sposób stylistyczny, nie zmieniając merytoryki i danych Ogłoszenia.
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie Internetowym YUPPI.com.pl rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji przez Administratora.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych w załączniku nr 2 Regulaminu oraz bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl
 4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczone we skazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Administrator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym nie zostaną aktywowane.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim
 7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (np.. Kategoria Serwisu YUPPI.com.pl), usunąć konto, wykonać opcji zmiany możliwości konta-pakietu wyłącznie za pośrednictwem zgłoszenia drogą elektroniczną na podany przez Administratora e-mail kontakt@yuppi.com.pl
 8. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia w przypadku Pakietu darmowego odbywa się automatycznie z każdym kolejnym miesiącem, w przypadku Pakietu płatnego w momencie opłacenia kolejnego okresu aktywacji Konta Wyróżnionego. Jeśli opłata nie nastąpi, konto automatycznie zostaje tymczasowo dezaktywowane, do momentu wpłaty należności lub deklaracji ze strony Użytkownika zmiany Konta na darmowe. Użytkownik, który chce zmienić Konto Wyróżnione na Konto Bezpłatne musi złożyć kolejny formularz Ogłoszenia, co jednoznaczne jest z deklaracją zmiany.
 9. Użytkownik ma możliwość opłacenia wybranej ilości miesięcy za Pakiet płatny. W tym celu wpłaca na konto bankowe podane podczas rejestracji Ogłoszenia wielokrotność opłaty jednomiesięcznej, względem wybranej ilości miesięcy.
 

5. Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Internetowym YUPPI.com.pl.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami a jedynie z usługami prowadzonymi przez Użytkownika
 3. Administrator ma prawo redagowania treści Ogłoszenia umieszczonego w formularzu Ogłoszenia tylko pod względem stylistycznym
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia lub nieaktywowania Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:
 • Powszechnie uznane za obraźliwe
 • Niosące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
 • Narusza dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne własności intelektualne
 • Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów
 • Wprowadzające w błąd
 1. Operator nie odpowiada za:
 • Brak zainteresowania Ogłoszeniem
 • Realizację obowiązków Użytkownika wynikających z gwarancji dotyczących usługi w Ogłoszeniu
 • Działanie siły wyższej, systemów telefonicznych lub urządzeń od Operatora niezależnych
 • Składanie przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji wynikającej z oferty zawartej w Ogłoszeniu.
 • Usunięcie ogłoszenia opublikowanego u partnerów, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera
 1. Administrator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl
 

6. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie umowy:

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamację dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Administratora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@yuppi.com.pl lub w formie listu poleconego na adres: Klaudia Michalska F.H.U. YUPPI, Os. Słoneczne 3/9 Śmiłowo, 64-810 Kaczory z dopiskiem “Reklamacja YUPPI”
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnień, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy Pakietu płatnego zważając jednak na fakt, że miesiąc, w który zawarł Umowę z Administratorem jest miesiącem obowiązkowym do opłacenia. W przypadku jednorazowego wykupienia większej ilości miesięcy Użytkownik otrzyma zwrot należności za kolejne miesiące od daty rozpoczęcia 2 miesiąca wykupionego terminy aktywności Pakietu płatnego. 
 7. Zwroty pieniężne odbywać się będą w ten sam sposób w jaki zostały przelane pieniądze na poczet płatności za Pakiet, w terminie do 14 dni od dnia złożenia woli odstąpienia od umowy.
 

Regulamin Serwisu Internetowego YUPPI - część II – SKLEP INTERNETOWY


 
Ogólne zasady korzystania z Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl - Sklep Internetowy
 
 1. Warunkiem korzystania i zakupów ze Sklepu Internetowego jest zarejestrowanie indywidualnego Konta Użytkownika przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl
 2. Warunkiem rejestracji Konta Użytkownika, jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie prawidłowych danych osobowe przy wypełnieniu formularza.
 3. Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • Podał w trakcie rejestracji nieprawidłowe dane, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
 • Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego.
 • Dopuścił się innych zachować, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu lub godzące w dobre imię Administratora.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego]
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 

Procedura zawraca Umowy sprzedaży:
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art..71 Kodeksu Cywilnego
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy na stronie internetowej Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl wejść w zakładkę Sklep, dokonać wyboru produktu i dodać go do koszyka zakupowego. Podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta produktów dokonywany jest przez ich dodanie do koszyka.
 4. Dopóki Klient nie potwierdzi kliknięciem w wyznaczonym miejscu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość modyfikacji zawartości koszyka zakupowego.
 5. Aby zatwierdzić transakcję Klient zobowiązany jest do utworzenia Konta Użytkownika
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje:
 • przedmiot zamówienia
 • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów w tym koszty dostawy
 •  wybraną metodę płatności
 • wybrany sposób dostawy
 • czas dostawy
 1. W celu wysalania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz poprawne podanie danych osobowych w formularzu do utworzenia Konta Użytkownika. Potwierdzeniem realizacji jest naciśnięcie przycisku “Zamawiam i płacę”
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z YUPPI.com.pl Umowy sprzedaż, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail której treść zależy od wybranej opcji wysyłki i płatności, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskich, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl. Regulamin jest do pobrania.
 
Dostawa towaru:
 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 • Dostawa zamówionych Towarów obywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską. Koszty dostawy określone są w zal. 4 niniejszego Regulaminu
 • Koszty dostawy zostaną także wskazane w momencie składania Zamówienia.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 1-7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia Zamówienia. Wszystkie terminy wysyłki podawane są na stronie internetowej przy konkretnym Towarze w Sklepie Internetowy.
 • W przypadku zamówień indywidualnych termin dostawy może ulec zmianie. Termin ustalany jest indywidualnie z Klientem.
Ceny i metody płatności
 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki
 • Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
- przelew tradycyjnym na numer konta bankowego podanym w informacji o obowiązku płatności
- płatnością w systemie online PayU

Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Towar
 • Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 15 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin od odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 • Klient musi poinformować Administratora o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@yuppi.com.pl lub listu poleconego na adres Klaudia Michalska F.H.U. YUPPI, Os. Słoneczne 3/9 Śmiłowo, 64-810 Kaczory, z dopiskiem “Odstąpienie od umowy z YUPPI”
 • Kupujący, odstępujący od Umowy, oświadcza, iż nie naruszył technicznie zwracanego Towaru.
 • Jeśli Kupujący odstępuje od Umowy mimo braku do tego podstaw albo po jego terminie o odesłał rzecz do Administratora, jest obowiązany odebrać od Administratora swoją odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę.
 1. Towar na zlecenie
 • Klient ma prawo zwrócić Towar na zlecenie, jeśli jego wykonanie nie zgadza się z wytycznymi przedstawionymi przed zawarciem Umowy kupna.
 • Towar na zlecenie wykonany zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Klienta zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta nie podlega zwrotowi.
 • Klient składając indywidualne zamówienie Towaru na zlecenie, jednoznacznie wyraża zgodę na brak możliwości zwrotu należycie wykonanego Towaru na zlecenie.
Skutki odstąpienia od umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Koszt przesłania i zwrotu Towaru przez Klienta, leży po stronie Klienta.
 
 
Zasady odpowiedzialności
 1. Administrator umożliwia Klientowi wgląd do Okna prezentacyjnego i zakup Towarów poprzez Sklep Internetowy w Serwisie Internetowym YUPPI.com.pl.
 2. Klient decydujący się na zakup zobowiązuje się do wypełnienia formularza zamówienia w sposób należyty, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie formularza zamówienia
 4. Klient w przypadku nienależytego wypełnienia formularza powinien niezwłocznie poinformować Administratora o zajściu nieprawidłowości i podać właściwe dane do formularza zamówienia, w innym wypadku transakcja zostanie przerwana.
 5. Administrator zastrzega, że Towary na zlecenia mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych na zdjęciach Towarów w Oknach prezentacyjnych i w przypadku niewystąpienia uszkodzeń lub nienależytego wykonania ze strony Administratora, Klient powinien wykazać w formularzu reklamacyjnym konkretne zarzuty dotyczące przedmiotu reklamacji.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia lub dezaktywowania Konta Klienta, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera lub szerzy treści:
 • Powszechnie uznane za obraźliwe
 • Niosące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
 • Narusza dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne własności intelektualne
 • Szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów
 • Wprowadzające w błąd
 
Postanowienie Reklamacyjne
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru lub Towaru na zlecenie, zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierowa na adres e-mail sklep@yuppi.com.pl lub adres korespondencyjny Klaudia Michalska F.H.U. YUPPI, Śmiłowo, Osiedle Słoneczne 3/9, poczta 64-810 Kaczory z dopiskiem REKLAMACJA SKLEP YUPPI
 3. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Aby dokonać reklamacji Towaru należy wypełnić formularz znajdujący się w załączniku Regulaminu lub w formie pisemnej przedstawić odpowiedzi na zamieszczone w formularzu pola do wypełnienia. Brak wymaganych w formularzy informacji i danych spowoduje cofnięcie reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do cofnięcia reklamacji w momencie, gdy stwierdzi uszkodzenie Towaru wynikające z celowej działalności Klienta a nie wad produkcyjnych Towaru.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do cofnięcia reklamacji w przypadku, gdy zamówiony Towar na zlecenie wykonany jest pod indywidualne zlecenie, projekt, ilość wyznaczoną przez Klienta a jego stan techniczny nie odbiega od ustaleń zawartych przed Umową Sprzedaży.
 
 Postanowienie końcowe
 
 1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.. 211 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu, ze względu na siedzibę Administratora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Regulamin Serwisu Internetowego YUPPI - część III – BLOG

 
 1. Zawartość Bloga
 • Korzystanie z Bloga działającego w zakresie działania Serwisu Internetowego YUPPI jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Administratora zapewnia, że dokłada wszelkich, możliwych starań w celu publikowania w treści Bloga wiarygodnych informacji, jednak należy pamiętać, że teksty mające charakter felietonu są zawsze subiektywne i mają na celu zaprezentowania własnej opinii.
 
 1. Prawa Autorskie
 • Treści pojawiające się w Blogu chronione są prawami autorskimi. Wszelkie utwory, znaki towarowe, logotypy, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, itd. Przedstawiane na Blogu, stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich.
 • Zabronione jest używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgodny podmiotu uprawnionego.
 
 1. Linki do innych stron internetowych
 • Blog może zawierać odesłania do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Administrator nie odpowiada za funkcjonowanie czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych.
 
 1. Ograniczenia odpowiedzialności
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytuły wykorzystania informacji na Blogu lub uzyskanych za jego pośrednictwem.
 • Przy korzystaniu z Blogu zaleca się podejmowanie niezbędnych środków ostrożności, w tym zabezpieczenie się przed wirusami komputerowymi.
 

7. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe Serwisu Internetowego YUPPI.com.pl

 1. Klient/ Użytkownik, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę YUPPI.com.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
Pobierz: Regulamin w formacie PDF
© Copyrights 2019 Yuppi  |  Polityka prywatności Agencja Interaktywna Sun Group